Operační program Doprava

Operační program Doprava » Operační program Doprava 2021-2027

Operační program Doprava 2021-2027

Návrh Operačního programu Doprava pro nové programové období byl vytvořen v průběhu roku 2019. Verze tohoto dokumentu byla projednána na Platformě pro přípravu OP Doprava 2021–2027, ve které jsou zastoupeni všichni relevantní partneři, např. Svaz průmyslu a dopravy ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Čistá mobilita, Asociace krajů, Fakulta dopravní ČVUT, Správa železnic, Ministerstvo pro místní rozvoj ad.

Základním výchozím dokumentem pro tvorbu Operačního programu Doprava 2021–2027 je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Jako strategický cíl si v této koncepci Česká republika vytyčila „Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu“. Pro Českou republiku je jednoznačnou prioritou rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy, což umožní lepší propojení mezi regiony a mezi Českou republikou a ostatními státy EU.

Operační program Doprava 2021–2027 bude mít tři věcné priority a čtvrtá priorita je určena pro Technickou pomoc:

  • Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě
  • Priorita 2 – Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě
  • Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
  • Priorita 4 – Technická pomoc
Jako strategický cíl si Česká republika vytyčila „Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu.“ Jednoznačnou prioritou, která umožní lepší propojení mezi regiony, Českou republikou a ostatními státy EU, je rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy. Celkově bude k dispozici pro daný rozvoj 4,9 mld. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti.

Jednotlivé verze programových dokumentů k Operačnímu programu Doprava 2021-2027 naleznete také v sekci Dokumenty.