Operační program Doprava

Operační program Doprava » Řídicí orgán OPD

Řídicí orgán OPD

Ředitel odboru fondů EU:

Ing. Mgr. Marek Pastucha

Sekretariát odboru fondů EU:

Šárka Šťávová +420 225 131 552
e-mail: sekretariat.430@mdcr.cz nebo sekretariat.430@md.gov.cz

Odbor fondů EU je organizačně členěn do 5 oddělení:
Oddělení metodik, koordinace a evaluace programů
Oddělení přípravy projektů
Oddělení plateb a monitoringu projektů
Oddělení kontrol a nesrovnalostí
Oddělení technické pomoci a podpůrných činností operačních programů

Všechny pracovníky odboru fondů EU je možné kontaktovat elektronickou poštou na adrese ve formátu jmeno.prijmeni@mdcr.cz nebo jmeno.prijmeni@md.gov.cz
 
 

 Oddělení metodik, koordinace a evaluace programů

 Mgr. Michal Kokeš, vedoucí oddělení zástupce ředitele odboru  225 131 405
 Mgr. Eva Straková  225 131 453
 Mgr. Michal Petrů  225 131 617
 Mgr. Michal Ulrich  225 131 010
 Mgr. Petr Šváb  225 131 639
 Ing. Leoš Kylar  225 131 023
 Ing. Martina Bártová  225 131 199
Činnosti oddělení:
 • Koordinace a metodické řízení programů
 • Správa manuálů pracovních postupů
 • Příprava speciálních metodik pro celkové řízení programů
 • Centrální monitoring programů
 • Evaluace implementovaných programů


 Oddělení přípravy projektů
 Ing. Miloš Čermák, vedoucí oddělení  225 131 538
 Bc. Ondřej Benák  225 131 147
 Ing. Eva Mikulová  225 131 625
 Ing. Sabina Šibravová  225 131 494
 Ing. Jana Melenová  225 131 177
 Ing. Kateřina Kaňková  225 131 548
 Ing. Marcela Němcová Topenčíková  225 131 393
 Ing. Veronika Svobodová  225 131 315
Činnosti oddělení:
 • Podpora absorpční kapacity pro OP Doprava 
 • Podpora žadatelů při přípravě projektů pro OP Doprava 
 • Vedení finančního plánu věcných priorit na úrovni přípravy projektů 
 • Zajištění procesu schvalování projektových žádostí 
 • Hodnocení realizovaných projektů (projektová úroveň evaluace) 
 • Spolupráce s věcně příslušnými odbory MD na programech ISPROFIN 
 • Koordinace  iniciativy JASPERS pro přípravu projektů k realizaci v rámci OP Doprava 

  Oddělení plateb a monitoringu projektů

 Ing. Luděk Frýdecký, vedoucí oddělení  225 131 059      
 Ing. Radek Janošík  225 131 292 
 Ing. Václav Beneš  225 131 540
 Ing. Pavlína Pecherová  225 131 209 
 Ing. Jana Svobodová  225 131 296
 Ing. Zuzana Hejná  225 131 352
 Ing. Jana Štolová  225 131 321
 Ing. Klára Čepičková  225 131 095
 Ing. Jana Juránková  225 131 019
 Ing. Šárka Machová  225 131 460
Činnosti oddělení:
 • Monitoring  projektů spolufinancovaných z FS, ERDF a TEN-T
 • Monitoring  čerpání zdrojů EU na projektové úrovni
 • Podklady pro plán čerpání zdrojů státního rozpočtu a zdrojů EU na úrovni projektů v realizaci
 • Zajišťování kontrol fyzické realizace projektů
 • Monitoring a kontrola publicity projektů
 • 1. stupeň kontroly žádostí konečných příjemců o proplacení výdajů z hlediska věcného plnění 
 • Externí zajištění kontroly technické pomoci
 • Administrace plateb národního předfinancování evropských prostředků
 • Administrace žádostí o proplacení výdajů projektů (II. stupeň kontroly)
 • Schvalování souhrnných žádostí o platbu
 • Příprava podkladů pro certifikaci výdajů
 • Administrace žádostí pro čerpání prostředků z rozpočtu TEN-T


 Oddělení kontrol a nesrovnalostí
 Mgr. Andrea Veselková, vedoucí oddělení  225 131 512
 Ing. Karel Mendl  225 131 543
 Jiřina Kučerová  225 131 693
 Mgr. František Futera  225 131 421
 Ing. Vladimíra Hejkalová  225 131 446
 Mgr. Bc. Vendula Piskáčková  225 131 097
 Ing. Kateřina Hainallová  225 131 307
 Mgr. Josef Kaláb  225 131 552
 Ing. Jiří Smítal  225 131 157
 Mgr. David Konopáč  225 131 171
Činnosti oddělení:
 • Celkové plánování kontrol programů a projektů
 • Zajišťování kontrol výběrových řízení u spolufinancovaných projektů
 • Externí zajištění kontroly technické pomoci
 • Evidence a koordinace řešení nesrovnalostí
 

Oddělení technické pomoci a podpůrných činností operačních programů
 Mgr. Věra Korman Horáčková, vedoucí oddělení  225 131 581
 Ing. Eva Borovková  225 131 620
 Ing. Lukáš Holec  225 131 426
 Mgr. Lucie Verešová  225 131 443
 PhDr. Václav Klain  225 131 419
 Ing. Veronika Dvořáková  225 131 099
 Bc. Veronika Janurová, DiS.  225 131 618
 Mgr. Lucia Ferencei, Ph.D.  225 131 464
Činnosti oddělení:
 • Správa prostředků technické pomoci realizovaných programů
 • Publicita programů, příprava a realizace komunikačních plánů programů
 • Koordinace monitorovacích a informačních systémů využívaných pro administraci programů
 • Kompletace podkladů pro tvorbu státního rozpočtu
 • Činnosti související s organizačním zabezpečením Monitorovacího výboru OP Doprava