Operační program Doprava

Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu silniční telematiky z OPD

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu silniční telematiky z OPD

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje další výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 2.3 OPD „Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu“. Výzva je určena na podporu projektů zaměřených na inteligentní dopravní systémy (ITS) v rámci největších měst ČR. Celkem je v této výzvě žadatelům k dispozici alokace ve výši 483 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu až ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

V rámci výzvy č. 80, která je zaměřená na podporu ITS ve městech, budou možnými příjemci podpory přímo dotčená města (či městské společnosti), která mají více než 40 tis. obyvatel a leží na územích zahrnutých v integrovaných strategiích ITI nebo IPRÚ, přičemž projekty nemusí být povinně součástí těchto strategií. Výzva bude průběžná a bude pro žadatele otevřená až do 30. 10. 2020.

Hlavními podporovanými aktivitami jsou např.:

  • Rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů
  • Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy
  • Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat (SDI), sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase a pro dynamické řízení dopravy

Žádost o podporu v rámci informačního systému ISKP14+ bude žadatelům zpřístupněna od 14.2.2020. Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena v textu výzvy č. 80 a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD v sekci Výzvy.