Operační program Doprava

Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu OPD na podporu pořizování palubních jednotek ETCS.

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu OPD na podporu pořizování palubních jednotek ETCS.

Ministerstvo dopravy jako Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo další výzvu OPD v rámci programu veřejné podpory „Zajištění interoperability v železniční dopravě“. V této aktuální výzvě bude podporováno vybavování železničních vozidel palubními jednotkami ETCS. Celková disponibilní alokace výzvy je 700 miliónů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu až do výše 85 % ze způsobilých výdajů projektu, avšak pouze do výše odpovídající limitní výši podpory 6 750 000 Kč na jedno podpořené vozidlo.

Potenciálními příjemci podpory budou železniční dopravci, kteří vlastní nebo provozují železniční kolejová vozidla a také Správa železniční dopravní cesty, s.o. Formulář žádosti o podporu bude v rámci informačního systému IS KP14+ žadatelům zpřístupněn od 7. 11. 2019 a od 14. 11. 2019 mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání žádostí je stanoven na 29. 1. 2020. Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena v textu výzvy a v rámci související dokumentace. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na stránce výzvy č. 75 na webu OPD.